Personalized assistance dedicated to investors and investment promotion organizations.

Foreign nationals seeking employment or residence in Croatia (either through assignment, employment at a resident company or institution, or employment at a foreign resident’s privately held company) must obtain proper work and residence permits to be legally employed and to legally reside in Croatia. SOUR.CE can assist such individuals and their accompanying family members in fulfilling these requirements through the following services:

  • Advisory services regarding immigration rules and procedures;
  • Assistance in completing the appropriate applications for a work permit and/or visa;
  • Assistance in securing extended resident status for individuals and their accompanying family members;
  • Continued advisory services for extending or maintaining extended resident status.

Through our tax and accounting advisory services, SOUR.CE can also assist such individuals in ensuring they comply with all local tax rules and regulations.

Call 060 605 043 for immediate assistance

Imigracijsko savjetovanje

SOUR.CE pruža čitav spektar usluga koji se odnose na boravak i rad stranaca u Hrvatskoj ili reguliranje obveza hrvatskih državljana u Hrvatskoj, a koji borave i/ili rade u inozemstvu (npr. izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, utvrđivanje nerezidentnosti, podnošenje poreznih prijava).

a) Ishođenje dozvola za boravak i rad stranaca

Stranci koji namjeravaju raditi u Hrvatskoj (bilo da su to upućeni radnici, sezonski radnici, radnici zaposleni u društvu ili instituciji u svojoj matičnoj državi ili u društvu u Hrvatskoj čiji je osnivač stranac) moraju imati valjanu radnu dozvolu (dozvola za boravak i rad) koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u postupku koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva ili prijave te provođenja imigracijskog postupka.

SOUR.CE može pomoći takvim pojedincima i članovima obitelji ili pravnim osobama koje zapošljavaju strane radnike u ispunjavanju propisanih zahtjeva putem sljedećih usluga:

  • Savjetodavne usluge vezane uz sva imigracijska pitanja i imigracijske procedure;
  • Pomoć u popunjavanju odgovarajućih zahtjeva za boravišnu dozvolu, radnu dozvolu i/ili vizu ili pomoć pri legalizaciji dokumenata;
  • Pomoć u osiguravanju statusa rezidenta za pojedince i prateće članove obitelji;
  • Nastavak savjetodavnih usluga za produženje ili zadržavanje statusa rezidenta u Hrvatskoj;

Prilikom rješavanja gore navedenih zahtjeva, SOUR.CE surađuje sa poreznim i računovodstvenim stručnjacima te sa odvjetnikom i/ili odvjetnicima specijaliziranim za imigracijsko pravo.

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043

b) Potvrda o prijavi rada

Stranac u RH može osim na temelju izdane dozvole za boravak i rad raditi i temeljem potvrde o prijavi rada.

Potvrdu o prijavi rada odgovarajućim kategorijama radnika, određenima hrvatskim Zakonom o strancima, izdaje MUP. Potvrda o prijavi rada može se izdati za rad u Hrvatskoj do ukupno 90, 60 ili 30 dana.

Postupak izdavanja potvrde o prijavi rada primjenjuje se ne samo na državljane trećih zemalja već i na EU državljane onih država članica kojima je rad u Hrvatskoj ograničen na temelju prijelaznih mjera do 2020.g. (države EU na koje se primjenjuju mjere reciprociteta za rad).

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043

c) Ishođenje poslovne vize

Podnošenje zahtjeva za izdavanje poslovne vize (ili bilo koje druge vize) u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima zahtijeva prikupljanje različitih isprava, potvrda, izjava i ostale  dokumentacije u Republici Hrvatskoj. Svojim iskustvom u sličnim postupcima SOUR.CE može pomoći da taj postupak bude što brži i efikasniji.

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043

d) Hrvatsko državljanstvo

Stranci koji žele dobiti hrvatsko državljanstvo mogu podnijeti zahtjev nadležnoj policijskog postaji  ili diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu u inozemstvu, ako ispunjavaju uvjete koji su propisani Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

SOUR.CE može provjeriti ispunjavate li zakonom propisane uvjete, pomoći u ispunjavanju zahtjeva i upitnika te prikupljanju popratne dokumentacije, odnosno zastupati u cjelokupnom postupku pred nadležnim tijelima.

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043

e) Oporezivanje stranaca

Stranci koji rade ili ostvaruju dohodak (na osnovi plaće, nesamostalne djelatnosti, dohodak od kapitala, od osiguranja, od imovine i ostalo) u Hrvatskoj mogu biti obveznici plaćanja poreza u Hrvatskoj. Prije utvrđivanja poreznih obaveza, potrebno je utvrditi je li stranac koji ostvaruje dohodak u Hrvatskoj hrvatski rezident ili je rezident svoje države (porezna obveza češće je utemeljena na prebivalištu ili boravištu u određenoj zemlji, nego na državljanstvu) budući da mu o tome ovisi način oporezivanja dohotka.

SOUR.CE u suradnji s odvjetnicima specijaliziranima za porezno pravo savjetuje kod svih aspekata oporezivanja u Hrvatskoj, te može ukazati na određene porezne posljedice kod promjene prebivališta, boravišta, kod zaposlenja ili ostvarivanja dohotka po bilo kojoj osnovi u Hrvatskoj te pronaći najpovoljnije rješenje.

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043

f) Podnošenje porezne prijave za nerezidente koji su hrvatski državljani

Hrvatski državljani koji rade ili ostvaruju dohodak po bilo kojoj drugoj osnovi u inozemstvu te imaju utvrđeno prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu (porezni nerezidenti u Hrvatskoj) u načelu su obveznici plaćanja poreza na dohodak u inozemstvu.

Međutim, ako hrvatski državljanin koji ima utvrđenu poreznu rezidentnost u inozemstvu ostvaruje dohodak i u inozemstvu i u Hrvatskoj, država u kojoj mu je utvrđena porezna rezidentnost može oporezivati ukupan dohodak koji je hrvatski državljanin ostvario (i u inozemstvu i u Hrvatskoj) – tzv. „svjetski dohodak“.

SOUR.CE pruža savjetodavne usluge pri primjeni propisa o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno pri utvrđivanju postoji li obaveza podnošenja godišnje porezne prijave u Hrvatskoj za hrvatske državljane koji imaju rezidentnost u inozemstvu.

Detaljnije informacije dostupne su na broj 060 605 043